Data: 08-12-2019
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Pliki do pobrania

Herb Gminy JANÓW PODLASKI (plik *.JPG)
Mapa Gminy JANÓW PODLASKI (plik *.jpg)
Mapa osady JANÓW PODLASKI (plik *jpg)
Program  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów Podlaski na lata 2011 -2032  (plik *pdf)
Program Ochrony Środowiska gminy JANÓW PODLASKI (plik *pdf)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy JANÓW PODLASKI (plik *.ZIP)
Plan Rozwoju wsi JANÓW PODLASKI (plik *.ZIP)
Statut Gminy JANÓW PODLASKI (plik *.PDF)

UCHWAŁA NR XXVIII/254/18 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów Podlaski
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2007-2015
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Janów Podlaski

Plan odnowy miejscowości Janów Podlaski

Zintegrowana Strategia Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015-2020

Załacznik 4.1 - Aneks statystyczno-diagnostyczny do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" na lata 2015-2020

Załączniki 4.2 - 4.4 do Zintegrowanej Strategii Rozwoju

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO „AKTYWNE POGRANICZE”

 

>>> Formularze (druki) do pobrania!<<<

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Zgłoszenie usterek lub awarii instalacji solarnych

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Agroturystyka

Formularz gospodarstwa agroturystycznego (doc)

>>> Gospodarowanie odpadami komunalnymi

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski" załącznik do uchwały Nr 135/12 z 28.12.2012 r.

Uchwała nr XIII/136/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWAŁA NR XI/105/16 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI /104 /16 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz  określenia warunków i trybu   składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za  pomocą środków komunikacji elektronicznej

Formularz deklaracji DOC

Formularz deklaracji PDF

UCHWAŁA Nr XXI/186/17 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIII/140/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki.

UCHWAŁA Nr VII/55/15 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

>>>Gospodarka gruntami i ochrona środowiska

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (*doc)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (*pdf)

WNIOSEK o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

>>> Nadzór nad lasami prywatnymi

Wniosek o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

 

Gospodarka mieszkaniowa

Wniosek o przydział mieszkania


Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku.

Wzór wniosku ("aktywny" pdf)

Procedura zwrotu podatku akcyzowego w roku 2019 (pdf)

Oświadczenie o gruntach dzierżawionych (doc)

Zestawienie faktur dołączonych do wniosku (doc)

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE FORMY PRAWNEJ  ROLNIKA JEGO KATEGORI ORAZ KLASY PKD (doc)

Klauzula informacyjna (pdf)

Planowanie przestrzenne/Inwestycje, zamówienia publiczne

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego        

Wniosek o przeniesienie decyzji owzizt

Wniosek o przeznaczeniu działki na podst. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

>>> Ewidencja działalności gospodarczej


CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ>>> Podatki

UCHWAŁA NR XXII/203/17 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje


UCHWAŁA Nr VI/55/11 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.