Data: 03-07-2020
Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy 


 


 

SŁAWOMIR SOSNOWSKI
Marszałek Województwa Lubelskiego
serdecznie zaprasza

na konferencję pt.
„Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”,

która odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
w filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej
(ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska)

Program:
9.30-10.00      Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.30    Przywitanie uczestników spotkania.
Działania samorządu na rzecz walki z ASF
Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

10.30-11.30    Znaczenie dzików w szerzeniu się ASF
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach

11.30-12.30    Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny
dr inż. Piotr Stanek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.30-13.00    Przerwa kawowa

13.00-14.30    Metody i modele produkcji wołowiny
dr hab. Witold Chabuz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

14.30-15.30    Produkcja bydła mięsnego praktyce
Krzysztof Świderski, Przedstawiciel producentów bydła mięsnego

15.30-16.00   Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji

16.00-16.30   Degustacja potraw regionalnych 

 


 


 

 


Informacja dla rolników

 

 

Informujemy rolników, którym Zakłady Mięsne NETTER Jan Netter nie wypłaciły należności za sprzedaną trzodę chlewną, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku  ogłosił upadłość ww. Zakładów. Do dnia 15 stycznia 2018 r. można składać wnioski o zgłoszenie wierzytelności. Zainteresowanych rolników zapraszamy do kontaktu z Panią mecenas, która będzie pełniła dyżur w dniu 3.01.2018 r. (w godz. 10:00-13:00) w Biurze Izby Rolniczej przy ul. Okopowej 18f/1-2 w Białej Podlaskiej lub kontaktu telefonicznego (83) 342-00-32.

Wzór wniosku Złoszenie Wierzytelności

 


 


 


 

OPRYSKIWACZE


sprzedane, zezłomowane
lub wycofane z użytkowania,


należy zgłosić do WIORiN w Lublinie


Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać:
pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres

e-mail: d-biala-podlaska@piorin.gov.pl
 lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie
z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin                    (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.


Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Kolejowa 13, tel. (083) 343-44-01, fax (83) 343-36-74, www.piorin.gov.pl, e-mail: d-biala-odlaska@piorin.gov.pl

Wzór oświadczenia

 


Od 27 grudnia 2016r. ARiMR uruchamia nabór wniosków na działanie "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

 


Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk (powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna), jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.
 Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r.
Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r.

 


 


 

 

 


 

 


 

 

 


 

Szkolenie z działania "Młody Rolnik"

 


 

Zasady szacowania strat – informacje dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej


Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.


Komisje w urzędach gmin dokonują szacowania strat w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:

1) do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo

2) w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, albo

3) do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku, albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia większej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rolnik kontaktuje się z gminami na terenie tych województw. Składa do nich odpowiednie dokumenty opracowane przez właściwe urzędy wojewódzkie lub inne instytucje, w zależności od procedury. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje je komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie pod nr telefonu 81 74-24-542 lub 81 74-24-530.

Pobierz:

oświadczenie rolnika - uprawy

oświadczenie - zwierzęta

oświadczenie o stratach w sadach

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 lutego 2014 r.


Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

czytaj całość >>

 


 

 
Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo -informacyjne >>

Afrykański pomór świń

Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń

 

Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF

Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, e-mail: iwonamd@piwet.pulawy.pl

czytaj całość >>

 


 

Czytaj całość PDF >>

 


 

 


Obwieszczenie
Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 listopada 2013 r.
Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 3
Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie
zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

czytaj całość PDF

 


 

 

Czytaj calość PDF