Data: 13-11-2019
Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy


Aktualności

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
opublikowano: 11.01.2012

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
serdecznie zaprasza
przedsiębiorców i pracowników MMŚP branży budowlanej z terenu województwa lubelskiego do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych w ramach projektu:
„WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK TWOIM KAPITAŁEM”
z wyłączeniem przedsiębiorstw korzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 , 8.1.2 oraz 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szanowni Państwo
opublikowano: 22.12.2011

Stowarzyszenie „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania” przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii na temat pracy i funkcjonowania samego stowarzyszenia „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania”. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy stowarzyszenia i posłużą zbadaniu celowości działań zaplanowanych w strategii. Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

...
opublikowano: 22.12.2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU...
opublikowano: 14.12.2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU EKOLOGICZNEGO
pn. ”EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY JANÓW PODLASKI „

 


 

Gmina Janów Podlaski informuje, że w okresie od 26 września do 28 listopada 2011 roku realizowany jest  program ekologiczny pn. „Edukacja ekologiczna realizowana w placówkach oświatowych Gminy Janów Podlaski”, zgodnie z umową dotacji Nr 288/2011/D/EE na dofinansowanie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych zawartą w dniu
12 września 2011 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Janów Podlaski.

GMINA JANÓW PODLASKI
opublikowano: 14.12.2011

realizuje projekt pod tytułem

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”

 

Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.